Hoe bepalen we het bedrag van de lijfrente bij verkoop op lijfrente?

Het doel van deze gratis documentatie is uitsluitend de bezoeker van de site in staat te stellen zich een idee te vormen van de omzetting van een kapitaal in rente en omgekeerd. De verstrekte inlichtingen kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van de auteur in het gedrang brengen. Die raadt de lezer trouwens aan zijn notaris te raadplegen voor elk specifiek probleem.

1. Klik op Tabellen, Omzettingstabellen ,Verkoop op lijfrente en u vindt de lijfrenten overeenstemmend met een koopprijs van 1 euro. De gegevens voor een lijfrente met een beperkte duur vindt men in de tabel .

Men kan ook gebruikmaken van het rekenblad. Klik daarvoor in het menu op Rekenbladen .

2. Noteer in de tabel het bedrag dat overeenstemt met de leeftijd van de verkoper en met de rentevoet die de partijen zijn overeengekomen.

Welke rentevoet kan worden overeengekomen? Er kan geen enkele vaste of zekere regel worden vooruit geschoven tenzij dat men zich kan richten op
a) de rentevoet waartegen de verkoper de verkoopprijs zou hebben kunnen beleggen of
b) de rentevoet waartegen de koper een hypothecaire lening had moeten afsluiten.
Hoe hoger het percentage, hoe hoger de lijfrente.

3. Het resultaat stelt de maandelijkse lijfrente voor die overeenstemt met een koopprijs van 1 euro, rekening houdend met de sterftekansen van de verkoper volgens de de thans gebruikte tafel.

4. Als de partijen zijn overeengekomen dat de rente haar koopkracht moet behouden en dus de index zal moeten volgen, past het evenwel de reële nettorentevoet te gebruiken, dit is de bruto rentevoet min de roerende belasting en de te verwachten inflatie.

5. Als de verkoper het goed blijft bewonen, moeten de partijen de netto huurwaarde bepalen en het bedrag ervan aftrekken van de rente. Ze kunnen overeenkomen het bedrag van de rente aan te passen als de verkoper het goed definitief zal verlaten.

6. Als de rente overdraagbaar is, d.i. als ze in haar geheel moet worden doorbetaald aan de langstlevende echtgenoot, bestaat de eenvoudigste methode erin de rente te bepalen afhankelijk van de leeftijd van de echtgenoot met de langste levensduur. Dit is echter nogal simplistisch. Het juiste bedrag kan alleen maar actuarieel bepaald worden.

Daarom hebben we dan ook een nieuw rekenblad opgesteld waarmee de gebruiker het bedrag van een lijfrente op twee hoofden kan berekenen Dit bedrag zal worden betaald tot het overlijden van de langstlevende echtgenoot (of andere partner).


De koper moet zich voor ogen houden dat de gemiddelde levensduur van renteniers langer is dan die van de hele bevolking. Gemiddeld zal de koper dus langer moeten betalen dan hij op basis van de sterftetafels voorzien had zodat het kapitaal dat hij eventueel als reserve zal hebben aangelegd, onvoldoende zal zijn om heel het leven lang van de rentenier diens rente te betalen. Het kan dus wijs zijn te overwegen om voor een lagere rente te kiezen dan die welke met de rekenkundige methode bepaald werd en ze bij voorbeeld te vergelijken met het resultaat dat men op basis van een lagere leeftijd bereikt. Het rekenblad “verkoop op lijfrente” op de site maakt het mogelijk vast te stellen op welk ogenblik de kansen van het kanscontract van kamp wisselen (meer details).

De veiligste oplossing zal wel die van een tijdelijke rente zijn met een duur die ongeveer gelijk is aan die van de levensverwachting van de rentenier. Die oplossing biedt aan de koper de zekerheid dat zijn betalingen ten laatste op een van te voren gekende datum zullen ophouden terwijl ze aan de rentenier een hogere rente biedt.

Hoe dan ook mag het resultaat van de berekening alleen maar als indicatief beschouwd worden voor de overigens zo goed als vrij door de partijen overeen te komen rente. Luister dus naar het advies van uw notaris die u o.a. kan hoeden voor een te lage rente waardoor de verkoop als een verdoken schenking zou kunnen worden beschouwd.